АРГУМЕНТИ ЗА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ПРЕДСТАВНИЦТВ ІНОЗЕМНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

5987934279Важливим у питанні просування іміджу України є встановлення прозорих та простих процедур реєстрації представництв іноземних організацій на території України. Це буде важливим фактором для посилення напрямків співпраці України на міжнародному рівні. Більше того, це буде сприяти припливу потоку інвестицій в країну. Про аргументи, які слід використати для того, щоб зареєструвати представництво іноземної організації в Україні, читайте далі у статті. Питання діяльності предстаництв іноземних організацій в Україні регулюється Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16 та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», де у статті 1 передбачено, суб’єкт державної реєстрації Міністерство юстиції України – у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15/conv/print1434293256708101 Відповідно до ст.95 Цивільного кодексу України Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. У розділі розділі IV Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», передбачаються умови для проведення державної реєстрації Стаття 14. Подання документів для державної реєстрації 1. Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. 2. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. 3. Документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи. 4. Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи. 5. Направлення судових рішень, які тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та Єдиним державним реєстром судових рішень. 2 6. Направлення судових рішень щодо проведення реєстраційної дії для примусового виконання здійснюється у порядку, визначеному Законом України “Про виконавче провадження”. Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації 1. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: 1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, – іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію); 2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами); 3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст; 4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством; 5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена; 6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству; 7) рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог; 8) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству; 9) установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами; 10) установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом; 11) внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції; 12) передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом; 3 13) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами; 14) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку; 15) зображення та опис символіки повинні бути оформлені з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству. 2. Форми заяв про державну реєстрацію затверджуються Міністерством юстиції України. (https://minjust.gov.ua/ua/news/47997) Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи 16. Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу. 17. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі. 18. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи подається заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи. 19. У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. 20. У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. ЩОДО ПОСТАНОВКИ НА ОБЛІК В ДЕРЖАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ Основні терміни Відповідно до Податкового кодексу України нерезиденти – це: а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; 4 в) фізичні особи, які не є резидентами України (пп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом (п. 64.5 ст. 64 ПКУ). Документом про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України є: свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, видане уповноваженим органом з питань державної реєстрації, – для відокремленого підрозділу неурядової організації інших держав, міжнародної неурядової організації; документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення, отримання згоди тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, – для інших відокремлених підрозділів нерезидентів. Після взяття на облік дані про взяті на облік відокремлені підрозділи іноземних компаній, організацій, включаються до реєстру платників податків – нерезидентів. Порядок реєстрації в контролюючих органах постійних представництв нерезидентів Для взяття на облік відокремлений підрозділ нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента, зобов’язаний у 10-денний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням такі документи: заяву за формою № 1-ОПП; копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ; копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом (п. 4.2 р. IV Порядку № 1588). Зокрема, до таких відокремлених підрозділів нерезидента відносяться відокремлені підрозділи неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, представництва іноземних банків. Взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента не звільняє такий підрозділ від обов’язку реєстрації платником податку на прибуток у порядку, визначеному розділом V Порядку № 1588, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва. 5 ЩОДО ЗВІТНОСТІ ЛИСТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ від 19.05.2016 № 5219 / Ф / 99-99-15-02-02-15 Державна фіскальна служба України, розглянула звернення щодо обліку та звітування іноземного представництва в Україні та, керуючись ст. 52 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (далі – Кодекс), повідомляє. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом (абз. перший п. 64.5 ст. 64 Кодексу). Що стосується відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, який не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва відповідно до п.п. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, то п.п. другим п. 3.4 р. III Порядку передбачено, що він стає на облік як платник, який зобов’язаний сплачувати податки і збори відповідно до Кодексу. При цьому встановлено, що взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно з п.п. другим п. 3.4 р. III Порядку не звільняє такий підрозділ від обов’язку реєстрації платником податку на прибуток, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва. Отже, враховуючи вищезазначене, якщо представництво нерезидента не здійснює господарську діяльність в Україні і не підпадає під визначення «постійне представництво», наведене у п.п. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, то воно не повинно реєструватися платником податку на прибуток, подавати декларацію з податку на прибуток підприємства та сплачувати податок на прибуток. ЩОДО БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ Дане питання регулюється Постановою Правління Національного Банку України Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, де встановлений Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками 13.1. Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється в такому порядку. Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають: пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють 6 документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені главами 11 та 12 цієї Інструкції для відкриття іноземним представництвам поточних рахунків типу “Н” і “П” у національній валюті. 11.4. Для відкриття представництву юридичної особи-нерезидента поточного рахунку типу “Н” у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи: заява представництва юридичної особи-нерезидента про відкриття поточного рахунку (додаток 1); копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчена нотаріально; копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав чи підписом уповноваженого працівника банку; копія легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально; картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально. Представництво юридичної особи-нерезидента, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік в органі Пенсійного фонду України. Представництво юридичної особи-нерезидента, яке відповідно до законодавства України зобов’язане сплачувати податки і збори, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи – нерезидента на облік відповідним контролюючим органом, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника банку. Інформацію про те, що представництво юридичної особи – нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску та/або не є платником податків і зборів, клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”. На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та ідентифікацію і верифікацію осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком в іноземній валюті. Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку. 13.2. Якщо іноземне представництво вже має в цьому банку поточний рахунок у національній валюті, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється за умови подання іноземним представництвом заяви про відкриття рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки. 7 13.3. На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі – представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) зараховуються такі кошти: у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і задекларовані митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України; перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги); за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України; за платіжними документами на ім’я власника рахунку, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); за іменними платіжними документами (у тому числі – дорожні чеки), що ввезені в Україну та не задекларовані митному органу під час в’їзду в Україну, якщо немає передавальних написів на них (зараховуються тільки на рахунки офіційного представництва); куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на поточних рахунках типу “Н” у національній валюті (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України; перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України; сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку; інші надходження на користь власника рахунку, що НЕ СУПЕРЕЧАТЬ законодавству України. 13.4. З поточного рахунку в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі – представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі операції: оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України); виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України; 8 здійснення остаточного розрахунку з фізичними особами-резидентами, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України; перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво; перерахування за межі України на рахунки відповідних органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва (також у разі закриття цього рахунку); перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок; перерахування залишків коштів у разі закриття поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкриття поточного рахунку в іншому уповноваженому банку; продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу “Н” для утримання представництва, виконання статутної діяльності, впровадження міжнародних програм або проектів технічної допомоги; інші перерахування, що не суперечать законодавству України. 13.5. На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв зараховуються кошти: у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і задекларовані митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України; перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки України; за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України; за платіжними документами на ім’я постійного представництва юридичної особи-нерезидента, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу “П” (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України; перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України; у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку; перераховані в межах України з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку; у сумі кредитів, отриманих за кредитними договорами; інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству України 9 13.6. З поточного рахунку в іноземній валюті постійних представництв юридичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції: оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України); виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України; перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також у разі закриття цього рахунку); перерахування на користь юридичної особи-резидента, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту; перерахування на рахунок юридичної особи-резидента в уповноваженому банку як благодійний внесок; перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок; перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом та сплати процентів за ним; продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу “П” для цільового використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур, благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать законодавству України). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *