Поради

Коли застосовується запобіжний захід?

Запобіжний захід (особисте зобов’язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою, затримання) застосовується як один із заходів забезпечення кримінального провадження.

ЯКА МЕТА І ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ?

Згідно із ст.177 Кримінального процесуального кодексу України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

ЯКІ Є ВИДИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ?

Згідно із частиною 1-2 ст.176 Кримінального процесуального кодексу України,запобіжними заходами є:

1) особисте зобов’язання;

2) особиста порука;

3) застава;

4) домашній арешт;

5) тримання під вартою.

Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом.

ЯКИЙ СУД РОЗГЛЯДАЄ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД?

Частиною 2 ст.132 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається:

1) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини;

2) у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Тобто, якщо, наприклад, кримінальне провадження розслідується Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, то запобіжний захід буде розглядатися Печерським районним судом міста Києва.

ЯКИЙ ОБОВ'ЯЗОК У СТОРІН КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, КОЛИ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД?

Частиною 6 ст.132 Кримінального процесуального кодексу України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

ЯКІ ОБСТАВИНИ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ?

Відповідно до ст.178 Кримінального процесуального кодексу України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов’язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров’я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв’язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;

12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв’язку з його доступом до зброї.

КОЛИ СЛІДЧИЙ СУДДЯ, СУД, ВІДМОВЛЯЄ У ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ?

Згідно із ч.3 ст.176 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м’яким запобіжним заходом є особисте зобов’язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

ЯКІ СТРОКИ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ?

Відповідно до ст.186 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.

ОБОВ'ЯЗКОВА УЧАСТЬ ОСОБИ

Згідно із ст.187 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд після одержання клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває на свободі, призначає дату судового засідання і здійснює судовий виклик.

Якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

У разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не з’явився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з метою приводу, якщо ухвала про привід не була виконана.

ЯКИЙ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ?

Відповідно до ст.193 Кримінального процесуального кодексу України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Слідчий суддя, суд, до якого прибув або доставлений підозрюваний, обвинувачений для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, зобов’язаний роз’яснити його права:

1) мати захисника;

2) знати суть та підстави підозри або обвинувачення;

3) знати підстави його затримання;

4) відмовитися давати пояснення, показання з приводу підозри або обвинувачення;

5) давати пояснення щодо будь-яких обставин його затримання та тримання під вартою;

6) досліджувати речові докази, документи, показання, на які посилається прокурор, та надавати речі, документи, показання інших осіб на спростування доводів прокурора;

7) заявляти клопотання про виклик і допит свідків, показання яких можуть мати значення для вирішення питань цього розгляду.

Слідчий суддя, суд зобов’язаний вжити необхідних заходів для забезпечення захисником підозрюваного, обвинуваченого, якщо останній заявив клопотання про залучення захисника, якщо участь захисника є обов’язковою або якщо слідчий суддя, суд вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника.

За клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя, суд має право заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу.

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного, обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується, або у будь-якому іншому правопорушенні.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

ЧИ МОЖНА ЗМІНИТИ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД?

Так. Можна.

Згідно із ст.201 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов’язків, передбачених частиною п’ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

Копія клопотання та матеріалів, якими воно обґрунтовується, надається прокурору не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання.

До клопотання мають бути додані:

1) копії матеріалів, якими підозрюваний, обвинувачений обґрунтовує доводи клопотання;

2) перелік свідків, яких підозрюваний, обвинувачений вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання, із зазначенням відомостей, які вони можуть надати, та обґрунтуванням значення цих відомостей для вирішення питання;

3) підтвердження того, що прокурору надіслана копія клопотання та копії матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

Слідчий суддя, суд зобов’язаний розглянути клопотання підозрюваного, обвинуваченого протягом трьох днів з дня його одержання згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Слідчий суддя, суд має право залишити без розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу, подане раніше тридцяти днів з дня постановлення попередньої ухвали про застосування, зміну або відмову у зміні запобіжного заходу, якщо у ньому не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею, судом.

ПРИКЛАД УХВАЛИ СУДУ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

пр. № 1-кс/759/1980/24

ун. № 759/5374/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно : ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця міста Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області, громадянина України, українеця, із середньо-спеціальною освітою, офіційно неодруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (гуртожиток) та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: 09.02.2023 Дарницьким районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 162 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік, перебуваючого у розшуку за рішенням Ленінського районного суду м. Полтави від 05.07.2023 та за рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 10.11.2023, у кримінальному провадженні № 12024100080000273, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно : ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та утримувати його в Держдавній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13, терміном на 60 (шістдесят) днів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100080000273, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан, який у подальшому продовжено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 18.01.2024, приблизно о 04 год. 30 хв., перебуваючи на лікуванні у відділенні травматології у Київській міській клінічній лікарні № 7 (КМКЛ №7) за адресою: АДРЕСА_3 , в умовах воєнного стану, таємно викрав мобільний телефон марки «Samsung A 20» 32 Gb, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 у силіконовому прозорому чохлі та зарядний пристрій «Samsung» ЕР-ТА200, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_4 , дата виготовлення 29.07.2019, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдав останньому майнову шкоду на загальну суму 2 838 (дві тисячі вісімсот тридцять вісім) гривень 00 копійок.

Так, приблизно о 04 год. 20 хв., знаходячись у КМКЛ № 7 на 6-му поверсі, за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 , побачив ОСОБА_7 , який спав, при цьому ОСОБА_4 побачив майно, що належить ОСОБА_7 , а саме мобільний телефон та зарядний пристрій до нього, які знаходились неподалік від потерпілого та в доступному місці.

У цей час та місці у ОСОБА_4 раптово виник прямий злочинний корисливий умисел на таємне викрадення чужого майна. Таким чином, вищевказане майно, що належить ОСОБА_7 , а саме мобільний телефон та зарядний пристрій до нього, ОСОБА_4 визначив для себе як предмети свого злочинного посягання.

Так, реалізуючи вищевказаний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 , 18.01.2024, приблизно о 04 год. 30 хв., перебуваючи у вищевказаній лікарні на шостому поверсі, а саме у відділенні травматології, пересвідчившись, що за його діями ніхто зі сторонніх та присутніх, зокрема сам потерпілий, не спостерігає, діючи таємно наблизився та взяв до рук мобільний телефон марки «Samsung A 20» 32 Gb, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N  НОМЕР_3 у силіконовому прозорому чохлі та зарядний пристрій «Samsung» ЕР-ТА200, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_4 , дата виготовлення 29.07.2019, які належать ОСОБА_7 , вартістю 2838 (дві тисячі вісімсот тридцять вісім) гривень 00 копійок без ПДВ, після чого з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, залишив будівлю лікарні, направившись у невідомому напрямку, таким чином довівши свій злочинний умисел до кінця, тобто обернувши викрадене майно на свою користь та використавши викрадене майно на власний розсуд.

Своїми умисними злочинними діями ОСОБА_4 завдав потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 майнову шкоду на загальну суму 2838 (дві тисячі вісімсот тридцять вісім) гривень 00 копійок, без ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом прийняття заяви у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- протоколами огляду місця події;

- протоколами допитів свідків;

- висновком судової товарознавчої експертизи;

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками;

- та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_4 , скоїв тяжке кримінальне правопорушення, яке, відповідно до ч. 4 ст. 185 КК України, карається позбавленням волі на строк понад п`ять років.

01.03.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за правилами ст.ст. 135, 136, 137 КПК України, шляхом скерування тексту підозри на всі відомі адреси місця проживання самого ОСОБА_4 та його близьких родичів.

Під час проведення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_4 ухилився від слідства, змінив номер телефону та фактичне місце проживання.

Водночас, у даному провадженні існують та підтвердились наступні ризики.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається наявність ризиків, того що підозрюваний може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ризики обгрунтовуються наступними обставинами:

- ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п`ять років, тобто тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання судом його винуватим вже обґрунтовує ризик того, що з метою уникнення покарання він може вчинити спробу переховування. Крім цього, ОСОБА_4 перебуває у розшуку за рішенням Ленінського районного суду м. Полтави від 05.07.2023 та за рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 10.11.2023 у кримінальному провадженні за обвинуваченням у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 185 КК України;

- той факт, що ОСОБА_4 раніше судимий та уже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених КК України, а саме 09.02.2023 Дарницьким районним судом м. Києва засуджений до покарання у виді обмеження волі строком 1 (один) рік, проте не відбув призначене йому покарання та не став на шлях виправлення, належних висновків для себе не зробив та продовжує вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, маючи не зняту та не погашену судимість. Свідченням того, що ОСОБА_4 не відбув призначене йому покарання у виді обмеження волі строком 1 (один) рік та не прибув до уповноваженого органу з питань пробації у визначені законом терміни після набрання вироком Дарницького районного суду м. Києва законної сили (13.03.2023) є відповідь Дарницького районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області та відповідь Чугуївського районного відділу № 3 філії Державної установи «Центр пробації» у Харківській області про те, що ОСОБА_4 на обліку у зазначених установах не перебуває.

- крім цього, підозрюваний ОСОБА_4 не має стійких соціальних зв`язків, які, як важелі впливу, могли б утримати його від спроби переховування чи подальшого вчинення кримінальних правопорушень;

- ОСОБА_4 офіційно не працює, не має інших офіційних джерел доходів, а тому є ризик, що підозрюваний і надалі продовжить вчиняти корисливі злочини, зокрема заволодіння майном громадян, для подальшого обернення на свою користь та особистого збагачення.

Все це вказує на те, що перебуваючи на свободі, ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України до ОСОБА_4 може бути застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, приймаючи до уваги що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим п. 1, п. 4 та п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, беручи до уваги особу підозрюваного, обставини вчинення злочину та для дієвого виконання кримінального провадження вважаю доцільним застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 зазначив, що у клопотанні слідчим та під час судового засідання та прокурором не доведено, що ОСОБА_4 переховувався від органу досудового розслідування та те, що органом досудового розслідування вручена підозра, щодо зазначеної підозри в рамках вищезазначеного кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання та просив обрати інший запобіжний захід.

Судом встановлено, що 01.03.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за правилами ст.ст. 135, 136, 137 КПК України, шляхом скерування тексту підозри на всі відомі адреси місця проживання самого ОСОБА_4 та його близьких родичів.

Відповідно до ст. 178 КПК України при обранні запобіжного заходу повинні враховуватись:

1)вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення;

2)тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3)вік так стан здоров`я підозрюваного;

4)міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5)наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання;

6)репутація підозрюваного;

7)майновий стан підозрюваного;

8)наявність судимостей у підозрюваного;

9)дотримання підозрюваним умов застосування запобіжних заходів, якщо вони застосовувались до нього раніше;

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 КПК України.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При цьому, прокурором не доведено наявність ризиків передбаченої ст. 177 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

В задоволенні клопотання відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного  ОСОБА_4 ,  ІНФОРМАЦІЯ_1  запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на підозрюваного обов`язків:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-завчасно та особисто повідомляти слідчого, прокурора, суд залежно від стадії провадження про зміну свого місця проживання;

-уникати спілкування зі свідками та експертами у кримінальному провадженні

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Детальніше в ухвалі суду за наступним посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117870098 

Якщо Вам потрібна термінова юридична допомога з питань запобіжного заходу, прохання перейти за наступним посиланням або зателефонувати за номером +38 097 752 51 77

Прохання також дивитись наступну статтю Вручили підозру? Знайте свої права та не зволікайте із зверненням до адвоката

Звернутись за консультацією

Please fill the required field.
Please fill the required field.

Зустрітися для проведення консультації

Зателефонувати за номером телефону

Написати на електронну адресу

Image

Контакти:

Графік роботи:

Понеділок-Субота, з 9:00-20:00